Kierunek – kariera zawodowa
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu oferujemy:

  • Stypendium szkoleniowe
  • 6 miesięczne staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn w tym osób niepełnosprawnych, w wieku 15 – 29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC;
  • aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET;
  • o niskich kwalifikacjach
  • są bierne zawodowo
  • bez pracy

oraz odchodzące z rolnictwa i ich rodzin, ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych

Udział w projekcie jest
całkowicie BEZPŁATNY.


Nie zwlekaj
zapisz się już dziś!Oferowane formy wsparcia:

• Identyfikacja potrzeb uczestnika – Indywidualne Plany Działania
• Indywidualne poradnictwo zawodowe
• Warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego
• Szkolenia zawodowe wg potrzeb