O projekcie

Projekt Kierunek – kariera zawodowa  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu 01.04.2020 r. – 31.12.2021 r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 657 424,10 zł
Wartość projektu – 692 025,37 zł

Docelowa grupa uczestników projektu

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 23 OSÓB MŁODYCH (15 K i 8 M) W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W WIEKU 15 – 29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC;
 • aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET;
 • o niskich kwalifikacjach
 • są bierne zawodowo
 • bez pracy

oraz

DO 27 OSÓB (12 K i 15 M) W WIEKU 15 – 29 LAT W TYM OSOBY:

 • zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC;
 • odchodzące z rolnictwa i ich rodzin
 • ubogich pracujących
 • zatrudnionych na umowach krótkoterminowych
 • osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych

Cel główny projektu

Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 23 osób młodych, biernych zawodowo, w wieku 15-29 lat, w tym osób z  niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz 27 osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, os. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz os. pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego w myśl przepisów KC poprzez objęcie ich wsparciem w postaci indywidualnych planów działania, poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego, szkoleń zawodowych, staży i indywidualnego pośrednictwa pracy.

Zakładane rezultaty projektu

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

 • 42% osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach) uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu,
 • 57% osób należących do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu.
 • 27%  po zakończeniu  w projekcie poprawi swoją sytuację na rynku pracy

W ramach projektu oferujemy

 • Stypendium szkoleniowe
 • 6  miesięczne staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Zwrot kosztów dojazdu na indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy szkolenia zawodowe wg potrzeb, staże zawodowe
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie odbywania poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowego.

Oferowane formy wsparcia

 • Identyfikacja potrzeb uczestnika – Indywidualne Plany Działania
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego
 • Szkolenia zawodowe wg potrzeb

Biuro Projektu

Informacje dostępne w biurze projektu:
Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów
tel. 17 85 22 760